Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych

Zasady wyrażania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) uchwalenie przez rade gminy planu zagospodarowania przestrzennego, w którym przewiduje się przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów klas I, II, III i IV, wymaga uprzedniej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo Marszałka Województwa.

I tak:
- przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa;
- przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego stanowiących użytki rolne klas IV oraz z gleb pochodzenia organicznego klas IV, V,VI oraz torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha wymaga zgody marszałka województwa, wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Ustawa nie określa kryteriów wyrażania zgód, pozostawia to do oceny wymienionym organom. Określa jedynie, że na cele nierolnicze można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Tylko wyjątkowo, gdy brak jest takich gruntów w gminie, zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów lepszej jakości może wyrazić Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub niekiedy Marszałek Województwa.
 
W celu ujednolicenia procedury wyrażania zgód przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustala się następujące zasady:

1. Projekty decyzji przygotowywanych przez Departament Gospodarki Ziemią w sprawie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów klas I-III o powierzchni do 10 ha podpisuje z upoważnienia Ministra Członek Kierownictwa nadzorujący Departament Gospodarki Ziemią,
2. W przypadku, gdy wniosek gminy dotyczy gruntów klas I-III o powierzchni większej od 10 ha, Departament Gospodarki Ziemią po rozpatrzeniu wniosku przygotowuje notatkę służbową na posiedzenie Kierownictwa Resortu, którą akceptuje najpierw Członek Kierownictwa nadzorujący Departament. Notatka ta zawiera opis wnioskowanych gruntów, cel ich przeznaczenia oraz proponowane przez Departament rozstrzygnięcie, a więc opinię, czy dać zgodę na całą powierzchnię czy tylko na jej część, albo czy odmowić zgody na całą wnioskowaną powierzchnię.
 
   Zaakceptowana notatka służbowa przedkładana jest następnie na posiedzenie Kierownictwa Resortu celem zajęcia stanowiska. Na posiedzenie Kierownictwa Resortu Departament Gospodarki Ziemią przygotowuje zbiorczą listę notatek służbowych, do której załącza kopie tych zaakceptowanych wczesniej notatek.
       
   Po uzyskaniu informacji od nadzorującego Departament Członka Kierownictwa Resortu o stanowisku Kierownictwa w przedłożonej sprawie, Departament Gospodarki Ziemią przygotowuje projekt decyzji w sprawie przeznaczenia gruntów w danej gminie i przekazuje do podpisu Członka Kierownictwa nadzorującego Departament.
       
3. Jeżeli w toku rozpatrywania sprawy przez Departament Gospodarki Ziemią zostanie stwierdzone, że wniosek gminy jest niekompletny lub niejednoznacznie sformułowany, pisma do wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) o uzupełnienie wniosku podpisuje Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią.

Ministerstwo Rolnictwa