Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo5/reklamagora.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/waterandstone/index.php on line 54

Podatek od towarów i usług w rolnictwie
Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług w rolnictwie zostały określone m.in. w:
 

Podatek od towarów i usług w rolnictwie 

 
- ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539 z dnia 5 kwietnia 2004 r.).

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług produktów rolnych umożliwia producentom rolnym odliczenie podatku VAT zawartego w cenach środków nabywanych do produkcji rolnej. System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT polega na uproszczonym rozliczaniu podatku VAT od sprzedaży produktów rolnych. Rolnicy „ryczałtowi” są zwolnieni z wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji sprzedaży, składania w urzędach skarbowych deklaracji VAT, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Zryczałtowany zwrot podatku VAT polega na tym, że kwota ryczałtu (5% ceny sprzedaży netto) jest wypłacana rolnikowi przez nabywcę produktów rolnych. Nabywca produktów rolnych - podatnik podatku VAT - wypłacony rolnikowi ryczałt podatkowy rozlicza z urzędem skarbowym jako podatek naliczony. Rolnicy ryczałtowi mają prawo do wyboru rozliczania się według zasad ogólnych po spełnieniu następujących warunków:
 
1) dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży produktów rolnych o wartości przekraczającej 20 tys. zł, z wyłączeniem produktów importowanych oraz sprzedaży w ramach prowadzonej działalności handlowej,
 
2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym,
 
3) prowadzenia przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego rolnik zamierza rozliczać się według zasad ogólnych, dziennej ewidencji sprzedaży.
 
4) prowadzenia po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego ewidencji sprzedaży i zakupów umożliwiającej sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług. Rolnicy, którzy wybiorą możliwość rozliczania się z podatku VAT według zasad ogólnych mogą powrócić do systemu ryczałtowego nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty rezygnacji z zasad ryczałtowych.
   
Rolnicy rozliczający się z podatku VAT na zasadach ogólnych obowiązani są składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przy czym rolnik sprzedający wyłącznie produkty rolne może składać deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku VAT za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego (nie później niż do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który pierwszy raz będzie składana deklaracja) o wyborze kwartalnego rozliczania się z podatku VAT.

Rolnicy zobowiązani, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych rozliczają podatek VAT na zasadach ogólnych.

Ministerstwo Rolnictwa

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo5/reklamadol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/waterandstone/index.php on line 66


Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo5/reklamasrodeksztywna.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/waterandstone/index.php on line 82

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo5/reklamasrodekdol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/waterandstone/index.php on line 90

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo5/stopka.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/waterandstone/index.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo5/stopkacss.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/waterandstone/index.php on line 144